Regulamin konkursu na Facebooku

  Z DNIA 19.12.2022 roku.

  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest firma JustAforyou Handmade Justyna Skwirowska, z siedzibą przy: ul. Szarych Szeregów 10/27, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, działającą pod numerem NIP: 531-156-22-40, REGON: 385594113,
  (zwany dalej „Organizatorem”).

  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

  5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

  7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade (zwanej dalej “Fanpage”).

  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

  § 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

  2. Uczestnik oświadcza, że:

  a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

  § 3. NAGRODA

  1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

  2. Nagrodą jest torebka Box o wymiarach 27 x 19 cm, która zostanie uszyta z tkanin wybranych przez zwycięzcę konkursu.

  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu: https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade

  4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade

  2. Konkurs trwa od dnia 19.12.2022 r. do 29.12.2022 r.

  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  a. Wykonanie zdjęcia z produktem firmy JustAforyou Handmade Justyna Skwirowska (torebka, portfel, plecak) w tematyce świąt Bożego Narodzenia.

  b. Umieszczenie tegoż zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade

  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade.

  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

  4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę. 

  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w poście dnia 30.12.2022 o godz. 12:00 na stronie https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade

  7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

  a. imię i nazwisko

  b. adres korespondencyjny

  c. numer telefonu

  d. adres mailowy

  e. podanie wybranych tkanin z których zostanie uszyta nagroda.

  8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

  9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

  10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka za pośrednictwem firmy InPost na adres wskazany przez Uczestnika.

  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

  § 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  c) umieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na jego publikację i wykorzystanie na stronie fanpage https://www.facebook.com/JustAForYouTorbyHandmade przez Organizatora konkursu.

  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres biuro@justaforyou.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres biuro@justaforyou.pl

  5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.12.2022 i obowiązuje do zakończenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i dostarczenia nagrody.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.